PRIVACY  VERKLARING van VZW Rinkven International Golf Club

Rinkven International Golf Club hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor de privacy.
In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rinkven International Golf Club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 • uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de doelstellingen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelstellingen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd wordt als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • er passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Rinkven International Golf Club is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van onze privacy verklaring vragen heeft, contacteer ons via onderstaande contactgegevens.

Rinkven International Golf Club
St-Jobsteenweg 120
2970 Schilde
balie@rinkven.be

+32 2 380.12.80

 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door Rinkven International Golf Club beheerd en verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Voor de organisatie van en deelname aan wedstrijden en activiteiten die betrekking hebben op de golfsport
 • Voor het voeren van een efficiënte clubbeheer en in het bijzonder de  ledenadministratie
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Voor het bekomen van subsidiëring door een overheidsinstantie

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u beheren en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, foto, relaties met andere leden
 • Identiteitsgegevens: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Kenmerken in relatie tot golfsport m.a.w. uw golfprofiel: Handicap & Homeclub

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van ledenenquêtes
 • Het verzorgen van de horeca
 • Het verzorgen van de proshop

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Rinkven International Golf Club zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld gegevens opgevraagd door de Politie in het kader van een onderzoek.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Rinkven International Golf Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Rinkven International Golf Club heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Rinkven International Golf Club van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met de golfclub kan opnemen.   U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.rinkven.be. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met de golfclub op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy verklaring

Rinkven International Golf Club kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De historiek wordt bijgehouden.